Zawiadomienie o opłatach za 2022 rok
Dodano: 24 stycznia, 2022

Zgodnie z par.146 pkt 2 Statutu PZD , Zarząd ROD Hutnik zobowiązany jest zawiadomić Działkowców zrzeszonych w ROD Hutnik , że zgodnie z par. 72 pkt 20 oraz par.146 pkt 1 zmienił zaliczkowo wysokości opłat ogrodowych od stycznia 2022 roku.

Zarząd Uchwałą nr 01/01.2022 z dnia 18.01.2022 uchwalił nową stawkę opłaty w wysokości 0,38 gr. / 1 metr kwadratowy działki. W podniesieniu wysokości o 5 gr / m.kw. udział ma także obligatoryjne podniesienie stawki partycypacji wojewódzkich i centralnych oddziałów PZD o 1 gr.m.kw.

Przykładowo: działka o powierzchni 400 m.kw. x 0.38 gr. = 152 zł + 6 zł. składka członkowska + 10 zł opłata na fundusz remontowo – inwestycyjny = razem 168 zł.

W części podwyżki przypadającej na ROD Hutnik gro przeznaczone jest na pokrycie strat na gospodarowaniu odpadami z lat ubiegłych.

Uchwała Zarządu będzie musiała być potwierdzona przez Uchwałę najbliższego Walnego Zgromadzenia. ( Ubiegłoroczna Uchwała w tej sprawie została zakwestionowana przez OZ w Opolu z uzasadnieniem, że nie wolno było w roku 2021 uchwalać podwyżki na 2022 rok, tę uchwałę więc musimy podjąć jeszcze raz w tym roku.). Procedura podnoszenia opłaty ogrodowej jest taka, że Zarząd w styczniu danego roku uchwala nową stawkę ( jeśli jest taka konieczność ), na podstawie tej uchwały sporządza się listy z opłatami zaliczkowymi i pobiera opłaty najpóżniej do 30 czerwca każdego roku, w międzyczasie Walne Zgromadzenie Uchwałą zatwierdza wysokość opłaty ogrodowej.

W celu usprawnienia powzięcia informacji o wysokości opłaty przez każdego działkowca , Zarząd podjął stosowną uchwałą decyzję o wywieszeniu listy z numerem działki i należną kwotą opłaty w oknie świetlicy, bez umieszczania jej na stronie internetowej do której dostęp mają także osoby spoza kręgu działkowców.

Każdy działkowiec opłatę może uiścić przez konto internetowe ( najtaniej ) w Banku Spóldzielczym na nr konta.

17 8909 0006 2000 0000 0055 0001

W tytule wpłaty należy podać Nazwisko, Imię, Nr działki .

Druga lista z danymi personalnymi i kwotami opłaty znajduje się w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, gdzie również każdy działkowiec może od dzisiaj ( 24.01.2022 ) uiszczać opłaty.

Przypominamy , że ostateczny termin to 30 czerwiec 2022, po tym dniu naliczane są odsetki za każdy miesiąc ponad czerwiec.

Z wyrazami szacunku

w imieniu całego Zarządu

Błażej Janiec – Prezes ROD Hutnik